Mesurem l’exposició al diòxid de nitrògen!

Al projecte BiSC es fa una avaluació dels principals contaminants atmosfèrics als quals està exposada la participant. Entre aquests contaminants trobem el diòxid de nitrogen, que és un dels més relacionats amb el tràfic per carretera.

Els equips que es fan servir per mesurar el diòxid de nitrogen són petits tubs de plàstic amb dos taps en els seus extrems (un gris i un de blanc). En el tap de color gris, hi ha una malla metàl·lica impregnada amb un reactiu que absorbeix el diòxid de nitrogen. Perquè comenci a mesurar el gas, s’extreu el tap blanc de el tub i mitjançant el procés de difusió molecular, l’aire circula de l’exterior (alta concentració de l’contaminant) a l’interior de l’tub (baixa concentració de l’contaminant) on és absorbit.

Malla metàl·lica del tap gris.

Exemple del tub instal·lat a l’exterior, juntament amb el sonòmetre.

Tant en la visita ambiental de l’inici de l’embaràs, com en la del tercer trimestre, s’instal·len 3 tubs per mesurar aquest compost. Aquests tubs, estaran exposats a l’aire ambiental durant una setmana: un a l’exterior de l’habitatge, un altre a l’interior (a l’habitació de la participant) i el personal (el portarà la participant amb ella durant una setmana).

Finalment, mitjançant una anàlisi al laboratori es determina la concentració de diòxid de nitrogen a la qual s’ha estat exposada.

I d’aquesta manera, en el projecte BISC vam aconseguir determinar l’exposició personal al diòxid de nitrogen durant diferents períodes de temps per poder realitzar posteriorment estudis longitudinals i veure la seva relació amb el desenvolupament de l’infant.

La notícia ha estat redactada per la Beatriz Jurado, treballadora de camp del projecte BiSC.