Eyetracking. Com es mesura l’atenció dels nadons?

Comprendre el desenvolupament neurocognitiu dels nadons es basa a identificar què mira, amb què interactua, com percep el seu entorn. Una de les capacitats bàsiques que empra és latenció visual. Aquesta es defineix com el procés, voluntari o involuntari, en què el cervell humà capta una gran quantitat de dades visuals, però presta atenció només a una petita part. Latenció visual se centra en experiències prèvies i expectatives de memòria a llarg termini.

De la mà de la neurociència, la tècnica del seguiment de moviments oculars o «eye-tracking», permet registrar de manera contínua la mirada del nadó, què està mirant i quins elements criden la seva atenció. Això ens permet mesurar objectivament i quantificable la seva atenció visual i les seves habilitats per processar estímuls visuals en una etapa primerenca del seu desenvolupament. Així, a través de l’anàlisi de l’activitat ocular i l’atenció selectiva a cada moment, podem extreure’n conclusions sobre el desenvolupament neurocognitiu, però com es mesura i analitza l’atenció?

El funcionament d’aquesta tècnica consisteix bàsicament en l’ús d’una càmera juntament amb sensors d’il·luminació infraroja que rastregen i monitoren la pupil·la i els moviments dels ulls. La informació obtinguda és molt completa i amb una alta precisió ja que permet registrar lactivitat ocular en microsegons.

Detecció de pupil·la i seguiment ocular

El tipus de moviments oculars que es mesuren i analitzen per identificar aquells elements o àrees que atrauen més l’interès visual dels nadons i desxifrar patrons en el seu desenvolupament darrere de com veuen els estímuls (vídeos i imatges) són diversos.

Una de les unitats bàsiques de registre són les fixacions, els moviments sacàdics i les seqüències de mirada.

  • Les fixacions són els períodes en què els ulls estan quiets, enfocats perquè estan absorbint informació. El seu temps de durada pot variar entre 100 a 300 mil·lisegons.

Fixació (cercle vermell)

  • Els moviments sacàdics són moviments ràpids que ocorren entre fixació i fixació. Solen representar períodes de cerca visual durant els quals no hi ha adquisició dinformació específica.

Moviment sacàdic (línia)

  • Les seqüències de mirada representen la suma de fixacions i moviments sacàdics. La seqüència de mirades rectes i ràpides indiquen una navegació visual eficient i especifica de l‟estímul.

 

Després de la recollida de dades, el següent pas és continuar amb l’anàlisi dels resultats obtinguts. Recordem que un dels principals objectiu del projecte BiSC, en col·laboració amb el Laboratori d’Atenció, Percepció i Adquisició del Llenguatge (APAL) de la Universitat de Barcelona, és avaluar si hi ha alguna associació entre els nivells de contaminació atmosfèrica i el desenvolupament neurocognitiu en etapes primerenques.

Moltes gràcies per la lectura i per la participació de tots els voluntaris i voluntàries dels nostres estudis! Junts fem ciència.

 

Notícia redactada per Jessica Sánchez-Galán, tècnica de recerca del projecte BiSC.