Afegim el càlcul de la dosi inhalada a les nostres anàlisis

Un dels principals objectius del projecte BiSC és avaluar l’impacte que té la contaminació, especialment en els nadons. L’estudi i la mesura de la contaminació en diferents localitzacions són de vital importància per comprendre l’impacte que aquesta té en el desenvolupament fetal i la salut dels nens en formació.

No obstant això, quantificar únicament la concentració de contaminants a l’aire pot no ser suficient per avaluar l’exposició real i els seus possibles efectes. És per això que també és fonamental considerar altres factors com l’activitat física de les mares durant l’embaràs, l’edat, el pes o la seva ubicació per tal de poder modelitzar de manera més precisa la dosi inhalada dels diferents contaminants presents en cada moment.

La inclusió de l’activitat física és especialment rellevant, ja que l’exercici i l’esforç físic influeixen directament en la quantitat d’aire inhalat. Les persones que realitzen activitats físiques més intenses inhalen més aire en comparació amb les que romanen inactives. Això implica que la dosi inhalada pot variar significativament entre les participants de l’estudi, fins i tot si estan exposades a la mateixa concentració de contaminants.

A més a més, tenir coneixements de la localització és essencial per comprendre les fonts de contaminació específiques a les quals estan exposades les participants durant el seu embaràs, permetent així fer una estimació específica per cada tipus de microambient: a casa, al carrer o al lloc de feina, principalment. Les concentracions de contaminants poden variar segons l’àrea geogràfica, els patrons de trànsit, la proximitat a indústries o altres fonts de pol·lució.

Tota aquesta informació que hem pogut anar recollint al llarg del projecte, ha permès dur a terme el càlcul de la dosi inhalada durant l’embaràs. Això ens permetrà desenvolupar unes anàlisi més completes del nostre estudi. S’espera que en les properes setmanes es tinguin resultats preliminars amb aquesta nova incorporació.

Aquesta notícia ha sigut redactada pel Toni Galmes, data manager del Projecte BiSC.