Modelatge de l’Exposició a la Contaminació de l’Aire a la cohort BiSC.

La contaminació de l’aire, reconeguda com el risc ambiental més gran per a la salut humana i una de les principals causes de mortalitat al món, ha estat vinculada a un ampli espectre de problemes de salut. Amb l’avenç de la urbanització, especialment en àrees metropolitanes, el desafiament de mesurar i mitigar els efectes d’aquesta contaminació ha esdevingut més crític que mai. Aquest fenomen urbà representa un obstacle substancial per als investigadors en epidemiologia ambiental, que busquen avaluar amb precisió l’impacte de la contaminació de l’aire a la salut de la població.

Als estudis epidemiològics dedicats a analitzar els efectes de la contaminació de l’aire en la salut poblacional, s’han adoptat diverses tècniques de modelatge per determinar les concentracions d’exposició. Aquests models són crucials per estimar amb exactitud quins nivells de contaminants estan exposats els individus, especialment en escenaris urbans on la contaminació de l’aire varia tant espacialment com temporalment.

La pandèmia de COVID-19 ha exacerbat aquests desafiaments i ha alterat significativament els patrons de contaminació de l’aire. Els canvis dràstics en el trànsit, la mobilitat i les dinàmiques urbanes, induïts per les restriccions globals, han requerit un replantejament a la metodologia de l’avaluació de la contaminació de l’aire.

En resposta a aquests reptes, un equip de recerca del projecte BiSC ha desenvolupat una sèrie de models. Aquests models utilitzen diverses aproximacions per estimar l’exposició a la contaminació de l’aire en adreces residencials i proporcionen dades setmanals durant el període de l’embaràs. Aquesta iniciativa és particularment significativa, ja que l’embaràs és una etapa crítica del desenvolupament humà i l’exposició a contaminants durant aquest període pot tenir conseqüències duradores.

Aquest estudi és un avenç significatiu en la comprensió i l’avaluació de l’exposició a la contaminació de l’aire, especialment en contextos urbans. La capacitat de fer estimacions precises i contextualitzades al llarg d’etapes crítiques com l’embaràs no només enriqueix la investigació científica, sinó que també proporciona informació vital per a la formulació de polítiques de salut pública més efectives. Aquest enfocament pioner subratlla la importància d’adaptar les estratègies de recerca i mitigació a les dinàmiques urbanes canviants i als desafiaments emergents com els presentats per la pandèmia de COVID-19.

El projecte BiSC estableix un nou estàndard en la investigació epidemiològica, emfatitzant la necessitat d‟enfocaments innovadors i adaptatius en la lluita contra els riscos de la contaminació de l‟aire. Aquest treball no és només un testimoni del compromís continu dels investigadors i investigadores amb la ciència ambiental i la salut pública, sinó també un pas endavant en la protecció de les futures generacions contra els efectes adversos de la contaminació de l’aire.

Aquesta notícia ha estat redactada per Alan Domínguez, investigador predoctoral del projecte BiSC.