Ja són més de 500 filtres analitzats a la campanya BiSC!

Com ja sabeu, una part de la visita ambiental que se’ls realitza a les participants constava en carregar durant dos dies una motxilla amb diversos equips per mesurar la seva exposició personal a la contaminació atmosfèrica. Un d’aquests aparells és una bomba que fa passar l’aire a través d’un filtre. Aquest filtre recull les partícules de menys de 2.5 µm anomenades PM2.5 que es troben en suspensió a l’aire que respirem.

Com s’analitzen els filtres al laboratori?

Un cop arriben els filtres al laboratori els filtres es digereixen. Aquesta tècnica consisteix en atacar el filtre amb diferents àcids per tal d’alliberar la matèria particulada (PM) del filtre i, dissoldre-la i així obtenir una solució àcida sense cap component sòlid en ella.

On s’analitza la solució obtinguda?

Un cop obtinguda la solució àcida, aquesta és analitzada mitjançant la tècnica d’espectrometria de masses (ICP-MS) i òptica (ICP-AES) amb plasma d’acoblament inductiu, on la solució es nebulitza i es converteix en un aerosol. Posteriorment, aquest aerosol es ionitza i els ions són conduits fins l’espectròmetre de masses on són separats segons la seva massa. Aquest sistema permet realitzar un anàlisi multi-elemental de la mostra de manera quantitativa.

La notícia ha sigut redactada pel Quim Cortés, investigador del projecte de BiSC.